Styrelsen

Styrelsen i Brf Berget har ett viktigt ansvar för föreningens ekonomi och verksamhet.
Under verksamhetsåret är det styrelsens uppgift att se till att de beslut som fattas av föreningsstämman verkställs och att föreningens ekonomi sköts på ett korrekt sätt.

Styrelsen är även ansvarig för det löpande arbetet i föreningen under året, vilket är ett förtroendeuppdrag som kräver god förvaltning.
Förutom att hantera föreningens ekonomi har styrelsen även ansvar för föreningens organisation och förvaltning.

Ledamöterna i styrelsen väljs av föreningsstämman och har ett sysslomannaansvar som innebär att de måste följa lagar, stadgar och agera för föreningens bästa samt för stämmans uttalade målsättning. Genom sitt uppdrag har ledamöterna även en vårdplikt mot föreningen. Detta innebär bland annat att ledamöterna har tystnadsplikt och måste agera i föreningens bästa intresse.

Att sitta i styrelsen är ett stort ansvar och kräver att ledamöterna arbetar tillsammans för att skapa en fungerande och trygg boendemiljö för föreningens medlemmar. Genom en god förvaltning av föreningens ekonomi och verksamhet kan styrelsen bidra till att skapa en stabil grund för Brf Berget och dess medlemmar. Önskar du vara med och påverka vår förening? Föreningsstämman hålls oftast i slutet av maj, och i styrelsen sitter:

Styrelsens medlemmar.
Ordförande: Ulla-Britt Sjödahl
Vice Ordförande: Adam Nilsson
Sekreterare: Isabella Martinsdottir
Ledamot: Jan-Åke Johansson
Ledamot: Ebba Sigfridsson
Ledamot: Lesley Clifford
Suppleant: Mikael Holm
Suppleant: Andreas Högberg
HSB-ledamot: Clas-Göran Ekeberg
 
Har ni frågor så kontakta gärna oss i styrelsen via:
E-Post: brfberget2022@outlook.com eller ordforande@brfberget.com
Telefon: 0709-99 99 49

Konferensteknik

Smart konferensteknik är viktigt. Att snabbt kunna få igång videokonferensen och att dela så alla ser.

Projektering taluppfattbarhet

STIPA och RASTI
Gör rätt från början.
Vi beräknar och mäter in!

Projektering ljudtäckning

För att få bra täckning behöver beräkning ske. Viktigt i miljöer där man är ute efter en så kallad ”ljudmatta”, samt vid ljudmaskning.

Valberedning

En valberedning i en bostadsrättsförening (brf) har som uppgift att lägga fram förslag på personer som kan väljas till styrelsen vid den årliga föreningsstämman.

Valberedningen ska vara oberoende och bestå av minst tre medlemmar som väljs av föreningsstämman.
Valberedningen ansvarar för att ta fram förslag på kandidater till styrelseposterna och informera medlemmarna om deras kandidatur. Valberedningen ska också samråda med styrelsen och undersöka kandidaternas bakgrund, erfarenheter och lämplighet för de olika uppdragen i styrelsen. Valberedningen ska även ta hänsyn till mångfald och jämställdhet i förslagen.
Det är viktigt att valberedningen har en god kommunikation med medlemmarna i föreningen och informerar om valprocessen. Valberedningen ska också se till att det finns tillräckligt med kandidater till de olika posterna i styrelsen.

En väl fungerande valberedning bidrar till en öppen och transparent valprocess, samt en välfungerande styrelse i föreningen. Valberedningen träffar den sittande styrelsen för att ta reda på vilka som vill ställa upp för ytterligare en mandatperiod och om det fattas någon kompetens. Det är också viktigt att prata med medlemmarna i föreningen för att hitta lämpliga kandidater.

Valberedningens förslag på styrelseledamöter kan tas med på kallelsen till föreningsstämman, annars tas deras förslag upp på föreningsstämman. Valberedningen är ofta ett underskattat organ i föreningar, men det är ett väldigt viktigt och betydelsefullt uppdrag.

Nuvarande valberedning i BRF Berget består av sammankallande,
Gun-Britt Sandberg (Sammankallande)
Ulla Granath
Andreas Högberg

Hörslinga

Projektering, planering, installation, certifiering.
Vi hjälper dig med hela proceduren, och hittar den bästa lösningen.

Talat utrymningslarm

När lokalen är anpassad för fler än 300 personer krävs utrymningslarm med talat meddelande.

Säkerhetskameror och trådlösa larm

Vi hjälper dig från ritning till installation och service/underhåll.
Ansiktsigenkänning, kundräkning, och ANPR.

Försäljning och installation bakgrundsljud

Planering, installation och uppmätning.
Lång erfarenhet och estetiskt tänk ger den bästa lösningen.

Ljud, ljus och bild i sporthall

När det kommer till sport i större hallar ökar kravet på taluppfattbarhet, dessutom behöver besökare se resultat. Spara dessutom energi med smart belysning.

Komplett styrd lösning i simhall

Simhallar och spa har sina egna utmaningar, med klorgaser i luften, eko från väggar, golv och vatten. Vi automatiserar DMX, KNX, Dali med mer över Crestron.

Hörslinga? Ja visst!

Hörslingor är också till nytta för offentliga platser och företag då de hjälper till att skapa en mer inkluderande miljö för personer med hörselnedsättning.

Projektera: Vi beräknar utefter ritning
Installera: Under matta, golv eller runt rummet
Certifiera: Efter montage har du papper på funktion

Vi beräknar – du installerar

Har du ett projekt där det behövs ljud, ljus, bild – smart styrt?
Skicka ritningarna till oss, så beräknar vi anläggningen, sen installerar ni enkelt själv.

Projektera: Sporthall, gym och restaurang
Installera: Ni installerar efter vår ritning
Driftsättning: Vi mäter in och startar upp